Asmens duomenų apsauga

   Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų apsauga, nuostatais.

   Asmens duomenų apsaugos pareigūnas – Robertas Bubelis, el. p. gaisrine@pakruojis.lt, tel. +370 64059995.

   Asmuo atsakingas už duomenų apsaugos įgyvendinimą – Artūras Nogobods, el. p. zeimeliouk@pakruojospt.lt  tel. +370 61631904.

    Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), (toliau – Reglamentas) nustatytais atvejais ir apimtimi, Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:
 Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12 – 14 straipsniai);·
 Teisę susipažinti su Tarnybos tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);·
 Teisę reikalauti ištaisyti Tarnybai tvarkomus savo asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);·
 Teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis);·
 Teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis);·
 Teisę į asmens duomenų perkeliamumą (Reglamento 20 straipsnis);·
 Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (Reglamento 21 straipsnis);·

   Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, esant Reglamento 23 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

  Jeigu manote, kad Tarnyba tvarkydama Jūsų asmens duomenis pažeidžia Reglamentą ir/ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/). Tačiau visuomet prieš teikiant skundą šiai priežiūros institucijai, rekomenduojame kreiptis į Tarnyba elektroniniu paštu gaisrine@pakruojis.lt.

  Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

  Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Tarnybai turi pateikti rašytinį prašymą. Taip pat prašymą galima pateikti asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis, pasirašius elektroniniu parašu, kartu patvirtinant savo asmens tapatybę (pvz., kartu su prašymu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka).

   Jeigu Tarnybai kyla abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės arba jeigu duomenų subjekto tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją neįmanoma nustatyti, arba Jūsų prašyme trūksta informacijos duomenų subjekto teisei įgyvendinti, Tarnyba gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti ir/ar tinkamai įgyvendinti duomenų subjekto prašymą. 
  Duomenų subjektui nepateikus prašomos papildomos informacijos per Tarnybos nurodytą terminą, jo prašymas yra netenkinamas ir jo nagrinėjimas nutraukiamas.
  Tarnyba įgyvendindama duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į asmens duomenų apsaugą ir privataus gyvenimo neliečiamumą.
     Daugiau informacijos apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų
nagrinėjimo tvarką Tarnyboje, galite rasti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Tarnyboje apraše. 
 
Teisės aktai:

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Duomenų apsaugos politika

Duomenų apsaugos pareigūno pareiginiai nuostatai

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę