Apie mus

Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžetinė įstaiga Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, pavaldi savivaldybės administracijai ir pagal savo įgaliojimus atliekanti gaisrų gesinimą, pirminius gelbėjimo, avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių ir kitų ekstremaliųjų įvykių ar situacijų likvidavimo darbus. Tarnyba yra nuolatinės parengties, veikianti nepertraukiamo darbo ir tam tikru teritoriniu principu, kuris numatytas priešgaisrinių pajėgų sutelkimo planuose.

Vykdant priskirtas funkcijas, Tarnyba rajone veikia kartu su valstybinėmis Šiaulių apskrities priešgaisrinėmis gelbėjimo tarnybomis.

Tarnyba yra pavaldi savivaldybės administracijai, tačiau, įvykus incidentui, ji tampa pavaldi Bendrajam pagalbos centrui, kuris, reaguodamas į pranešimą apie incidentą, organizuoja pajėgų sutelkimą gelbėjimo darbams ar gaisro gesinimui.

Priešgaisrinių tarnybų veiklą organizuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Tarnyba vykdo šias funkcijas:

– gesina gaisrus, gelbsti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą gaisro vietoje, atlieka kitus pirminius gelbėjimo darbus, kilus avarijoms, katastrofoms bei stichinėms nelaimėms;

– vadovauja Tarnybos priešgaisrinių padalinių (ugniagesių komandų) veiklai, atsako už jų kovinę parengtį, pavestų funkcijų vykdymą;

– rengia Tarnybos taktines pratybas, organizuoja darbuotojų mokymą bei kvalifikacijos kėlimą;

– organizuoja ir kontroliuoja profesinio saugumo veiklą, darbų ir priešgaisrinę saugą ugniagesių komandose;

– bendradarbiauja su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pakruojo priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Pakruojo rajono savivaldybės administracija ir seniūnijomis, policijos, krašto apsaugos, elektros, dujų, vandens tiekimo tarnybomis, kitomis rajono įstaigomis ir įmonėmis, spręsdama priešgaisrinės saugos klausimus;

– kontroliuoja priešgaisrinius vandens šaltinius (gaisrinius hidrantus, rezervuarus, atvirus vandens telkinius), privažiavimus prie jų ir būklę, teikia siūlymus vandens telkinių savininkams nustatytiems trūkumams pašalinti;

– teikia informaciją rajono gyventojams priešgaisrinės saugos klausimais;

– atlieka patikėjimo teise valdomų ir naudojamų pastatų remontą bei eksploatuoja juos, ekonomiškai panaudodama tam skirtas lėšas;

– rūpinasi gaisrinės ir specialiosios technikos bei įrangos įsigijimu, eksploatacija, remontu, užtikrina Tarnybos ūkinę ir finansinę veiklą;

– atlieka savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas;

– atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimais priskirtas funkcijas.